Electrophysiology CINRE, hospital BORY
epCINRE / Neskoré potenciály a Brugada syndróm

Neskoré potenciály a Brugada syndróm

 • Neskoré potenciály
  • abnormálne nízko-amplitúdové elektrické signály (elektrické vektory)
  • ktoré vznikajú pre spomalenú a frakcionovanú depolarizáciu
  • v poškodenom myokarde.
 • Neskoré potenciály (NP) vznikajú "neskôr" po depolarizácií zdravého myokardu,
  • keď depolarizačná vlna začne prechádzať cez poškodený myokard,
  • preto sa NP nachádzajú tesne za QRS komplexom.
  • Na klasickom EKG ich nevidíme.
   • Jediná výnimka kedy NP vidíme na klasickom EKG je
   • epsilon vlna pri ARVD.
  • Informujú o prítomnosti substrátu pre reentry arytmiu.

 • Neskoré potenciály môžeme zachytiť a zobraziť pomocou:
  • Intrakardiálnej elektródy, alebo pomocou
  • SAECG - ide o špeciálnu metódu resp. "špeciálne povrchové EKG".

 • Nasledujúca prospektívna štúdia popísaná nižšie
  • analyzuje význam neskorých potenciálov (zachytených pomocou SAECG)
  • v rámci neinvazívnej stratifikácie pacientov s Brugada syndrómom.
Brugada syndrome and SAECG, late potentials
Neskoré potenciály vznikajú po depolarizácií zdravého myokardu, keď depolarizácia začne prebiehať cez poškodený myokard. V poškodenom myokarde začnú vznikať malé elektrické vektory, ktoré môžeme zachytiť intrakardiálnom katétrom, alebo špeciálnou SAECG metódou.


Role of signal-averaged electrocardiograms in arrhythmic risk stratification of patients with Brugada syndrome: A prospective study

Výsledky štúdie

 • Štúdia analyzuje výskyt neskorých potenciálov u
 • 43 pacientov s Brugada syndrómom (BrS)
  • 24 symptomatických
  • 19 asymptomatických
 • Pozitívne neskoré potenciály (SAECG) malo 29/43 pacientov:
  • 91,7% symptomatických pacientov s BrS (22/24)
  • 36,8% asymptomatických pacientov s BrS (7/19)
 • Incidencia arytmie bola:
  • 72,4% u pacientov s pozitívnymi NP (21/29)
  • 14,3% u pacientov s negatívnymi NP (2/14)

 • Pacienti s BrS (symptomatickí alebo asymptomatickí) ktorí majú pozitívne NP
  • majú 10x vyššie riziko (hazard ratio) komorovej arytmie
  • ako pacienti ktorí majú negatívne neskoré potenciály
Brugada syndrome type 1, coved type, ECG pattern
Na obrázku je SAECG vyšetrenie. Neskoré potenciály sa hodnotia podľa 3 parametrov: fQRS, RMS, LAS. V tejto štúdií sa neskoré potenciály (SAECG) hodnotili ako pozitívne ako boli pozitívne 2 parametre: RMS <20µV a LAS >38ms.


Comparison of quantitative results of late potentials in patients with Brugada syndrome (symptomatic, asymptomatic)
V tabuľke sú hodnoty neskorých potenciálov (fQRS, RMS, LAS) u 43 pacientov s Brugada syndrómom (BrS). V tejto štúdií sa neskoré potenciály (vyšetrované pomocou SAECG) hodnotili ako pozitívne ako boli pozitívne 2 parametre: RMS <20µV a LAS >38ms.

Infographic and flowchart, Arrhythmic risk stratification in patients with Brugada syndrome (symptomatic, asymptomatic). SAECG, late potentials.

Profil 43 pacientov s Brugada syndrómom

 • 43 pacientov s Brugada syndrómom (BrS)
  • vo veku 45 ± 9,8 rokov
  • všetci boli muži (číňania)
  • zaradení v rokoch 2004 – 2008 zo 7 čínskych nemocníc
  • od zaradenia boli sledovaní 33,8 ± 9 mesiacov
 • Brugada syndróm bol definovaný ako:
  • Brugada znak typ 1 na EKG (s alebo bez blokátorov sodíkového kanála)
  • a aspoň jedno nasledjúce:
   • dokumentovaná polymorfná komorová tachykardia,
    • alebo fibrilácia komôr
   • rodinná anamnéza náhlej kardiálnej smrti < 45 rokov
   • Coved-type EKG (Brugada znak typ 1) u člena rodiny
   • Indukcia komorovej tachykardie programovanou komorovou stimuláciou
   • Synkopa alebo nočné agonálne dýchanie
 • Symptomatickí pacienti s BrS (24/43)
  • 16 pacientov prekonalo synkopu
  • 8 pacientov malo odvrátenú náhlu kardiálnu smrť
 • Asymptomatickí pacienti s BrS (19/43)
  • diagnostikovaní náhodne, alebo pri vyšetrovaní príbuzných pacientov s BrS.
  • 5 pacientov malo indukovateľnú fibriláciu komôr
   • pri elektrofyziologickom vyšetrení
 • Pozitívne neskoré potenciály boli pri SAECG vyšetrení definované ako:
  • RMS40 <20µV a
  • LAS40 >38ms
 • Pozitívne neskoré potenciály malo 29 pacientov (zo 43 s BrS)
  • 21 pacientov malo arytmiu:
  • 7 fibriláciu komôr alebo polymorfnú komorovú tachykardiu
  • 5 odvrátenú náhlu kardiálnu smrť
  • 16 arytmogénnu synkopu
  • 2 pacienti mali synkopu nejasnej etiológie
 • Arytmia bola definovaná ako:
  • Polymorfná komorová tachykardia alebo komorová fibrilácia, alebo
   • (na EKG, EKG Holtery, alebo ICD)
  • Synkopa, alebo
  • Odvrátená náhla kardiálna smrť
 • Genetické vyšetrenie (u všetkých 43 pacientov)
  • SCN5A mutáciu mali
   • 3 symptomatickí pacienti (3/24)
   • 2 asymptomatickí pacienti (2/19)
Diagnosic ECG pattern, Brugada syndrome type 1, coved type
Brugada znak Typ 1 ("coved type")


Reference 1 - Late potentials (SAECG)

Reference 2 - Late potentials (SAECG)
ICD-10 Code Lookup Tool