Electrophysiology CINRE, hospital BORY
epCINRE / Fluktuácia Brugada znaku (Typ 1) počas dňa

Fluktuácia Brugada znaku (Typ 1) počas dňa

 • Je známe že Brugada znak (Typ 1 alebo 2)
  • sa na EKG demaskuje pri horúčke, a má cirkadiánnu fluktuáciu.
  • Horúčka (zvýšená teplota) demaskuje Brugada znak na EKG,
   • napr. pacient má pri teplote:
   • 37℃ normálne EKG a pri
   • 39℃ má na EKG Brugada znak.
 • Cirkadiánna fluktuácia Brugada znaku znamená,
  • že znak sa na EKG objavuje a mizne počas dňa, napr. pacient má
  • o 8:00 normálne EKG a
  • o 16:00 má na EKG Brugada znak
 • Ajmalínový test
  • sa robí ak má pacient normálne EKG (alebo Brugada znak Typ 2)
  • a na základe anemnézy je vysoké podozrenie na Brugada syndróm.
   • napr. pacient mal synkopu a člen rodiny náhle zomrel.
  • Ajmalínový test slúži na demaskovanie Brugada znaku (Typ 1) na EKG.
   • Miesto ajmalínu sa používa aj Flekainid
 • Z uvedeného vyplýva že diagnostika Brugada znaku na EKG je podhodnotená.
  • Na sporadickom 12-zvodvom EKG (napr. pri preventívnych prehliadkach)
  • sa Brugada znak na EKG nemusí u pacienta nikdy zachytiť.
 • EKG holter (24-hodinový) zachytí Brugada znak (Typ 1) u 20% pacientov
  • ktorí majú normálne EKG
  • a Brugada znak sa demaskuje len pri Ajmalínovom (Flekainidovom) teste

 • Nasledujúca štúdia analyzuje:
  • Cirkadiánnu fluktuáciu EKG Brugada znaku Typ 1 počas 24-hodín
  • u pacientov s Brugada syndrómom
  • pomocou EKG holtera
   • 24-hodinového
   • 12-zvodového
Brugada ECG pattern or sign Type 1, fever induced brugada, drug induced brugada, fluctuations brugada

Prevalence of Type 1 Brugada ECG Pattern Evaluated by 12-Lead 24-Hour ECG Holter Monitoring

Výsledky štúdie

 • Podľa EKG holtera bol výskyt Brugada znaku Typ 1 (BrZ-1) definovaný ako:
  • Perzistentný (pretrvával >85% počas 24 h)
  • Intermitentný (pretrvával <85% počas 24 h)
  • Neprítomný (nebol vôbec prítomný počas 24 h)
 • 251 pacientov s Brugada syndrómom (BrS)
  • 75 (30%) malo spontánny BrZ-1 na bazálnom EKG
   • 9 (12%) malo perzistentný BrZ-1 (EKG holter)
   • 43 (57%) malo intermitentný BrZ-1
   • 23 (31%) nemalo BrZ-1
  • 176 (70%) malo provokovaný BrZ-1 (Ajmalínom alebo Flekainidom)
   • 35 (20%) malo intermitentný BrZ-1
   • 141 (80%) nemalo BrZ-1
 • Cirkadiánny výskyt BrZ-1 a srdcová frekvencia v 4 fázach dňa:
  • 24:00 – 06:00: 7% (69±7/min.)
  • 06:00 – 12:00: 9% (63±13/min.)
  • 12:00 – 18:00: 52% (90±8/min.)
  • 18:00 – 24:00: 32% (82±11/min.)
 • EKG holter zachytí Brugada znak u 20% pacientov
  • ktorí majú Brugada znak demaskovaný Ajmalínom/Flekainidom
  • a bazálne EKG je normálne
Brugada pattern Type 1 with Spontaneous Fluctuation in 24-hour holter monitoring


Brugada pattern sign type 1 fluctuation, Infographic Flow Chart

Profil pacietov a Metodológia štúdie

 • 251 pacientov s Brugada syndrómom (BrS)
  • BrS bol definovaný ako Brugada znak Typ 1 (spontánny alebo indukovaný).
   • 33 bolo symptomatických (synkopa, odvrátená náhla kardiálna smrť).
  • Vo veku 46-15 rokov (72% boli muži).
  • Zaradení v rokoch 2001-2013 (Taliansko),
  • od zaradenia boli sledovaní 38±26 mesiacov.
  • Každý pacient mal naložený minimálne 1x EKG holter
 • EKG holter
  • bol 24-hodinový a 12-zvodový
  • Zvody boli naložené:
   • V1, V2 (do 2. medzirebria)
   • V3, V4 (do 4. medzirebria)
   • V5, V6 (štandardne do 5. medzirebria)
 • Podľa záznamu z EKG holtera bol výskyt (burden)
  • Brugada znaku Typ 1 (BrZ-1) definovaný ako:
  • Perzistentný BrZ-1 (pretrvával >85% za 24 h)
  • Intermitentný BrZ-1 (pretrvával <85% za 24 h)
  • Neprítomný BrZ-1 (nebol vôbec prítomný za 24 h)
ECG holter brugada pattern type 1 burden per day, persistent, intermittent, absent

Výskyt Brugada znaku na EKG holtery

 • 251 pacientov s BrS (33 bolo symptomatických)
  • 75 (30%) malo spontánny BrZ-1 (zachytený na bazálnom EKG)
   • 63 pacientov bolo asymptomatických
   • 11 malo anamnézu synkopy
   • 1 pacient mal odvrátenú náhlu kardiálnu smrť
   • 6 pacietnov (6/75) malo zachytený BrZ-1 len pri horúčke
    • Títo pacienti nemali BrZ-1 na EKG holtery ani na EKG bez horúčky
   • podľa EKG holtera
    • 9 (12%) malo perzistentný BrZ-1
    • 43 (57%) malo intermitentný BrZ-1
    • 23 (31%) nemalo BrZ-1
  • 176 (70%) malo indukovaný BrZ-1 (vyprovokovaný Ajmalínom/Flekainidom)
   • 154 pacientov bolo asymptomatických
   • 21 malo anamnézu synkopy
   • podľa EKG holtera
    • 35 (20%) malo intermitentný BrZ-1
    • 141 (80%) nemalo BrZ-1
ecg holter brugada syndrome and patter type 1 burden per day

Výskyt Brugada znaku a Symptomatológia

 • 251 pacientov s Brugada syndrómom
  • 33 symptomatických (synkopa, odvrátená náhla kardiálna smrť)
   • 12 malo Brz-1 na EKG holtery
  • 218 asymptomatických
   • 75 malo Brz-1 na EKG holtery
brugada syndrome symptoms, aborted sudden death, syncope

Cirkadiánna fluktuácia Brugada znaku

 • Analyzoval sa výskyt Brugada znaku Typ 1 (BrZ-1) počas dňa (24-hodín)
  • Brz-1 sa vyskytuje u pacientov najčastejšie v čase 12:00 - 18:00
 • Cirkadiánna fluktuácia BrZ-1 a srdcová frekvencia v 4 fázach dňa:
  • 24:00 – 06:00: 7% (69±7/min.)
  • 06:00 – 12:00: 9% (63±13/min.)
  • 12:00 – 18:00: 52% (90±8/min.)
  • 18:00 – 24:00: 32% (82±11/min.)
Circadian fluctuation ECG brugada pattern type 1, coved type

Reference 1 - Brugada pattern ECG holter

Reference 2 - Brugada pattern ECG holter
ICD-10 Code Lookup Tool