Electrophysiology CINRE, hospital BORY
epCINRE / Brugada syndróm (1992)

Brugada syndróm (1992)

 • Písal sa rok 1992
  • Ak ste pracovali v tom čase na klinike, alebo ambulancii,
  • tak určite ste popisovali EKG s "čudným" pravo-ramienkovým blokom.
  • Napadlo by vás v roku 1992
   • že nejde o blokádu pravého Tawarového ramienka?
   • spýtali by ste sa pacienta na:
    • nočné lapavé (agonálne) dýchanie, synkopu,
    • alebo na náhle úmrtie v rodine?
 • Prevalencia Brugada znaku na EKG
  • je cca 1%.
  • je veľmi prevdepodobné, že tento "čudný" pravo-ramienkový blok ste už videli.

ECG brugada pattern 1992
Ako by ste popísali toto EKG v roku 1992? Napísal by ste že ide o blokádu pravého Tawarového ramienka?


Základné pojmy pri Brugada syndróme (2023)

 • Brugada znak a Brugada syndróm:
  • Pacienti s Brugada znakom a Brugada syndrómom majú rovnaké EKG,
  • rozdiel je len v symptomatológií.
 • Brugada znak
  • Pacient má na EKG Brugada znak (V1-V3) a je asymptomatický
 • Brugada syndróm
  • Pacient má na EKG Brugada znak (V1-V3) a je symptomatický:
   • Prekonal komorovú tachykardiu/fibriláciu, synkopu, nočné lapavé (agonálne) dýchanie, alebo má anemnézu: náhle úmrtie v rodine.
 • Pri diagnostike Brugada znaku na EKG
  • sa EKG zvody (V1 a V2) posúvajú vyššie do 2. a 3. medzirebria,
  • čo zvyšuje senzitivitu záchytu Brugada znaku na EKG.
 • Brugada znak na EKG môže mať 2 typy:
 • Typ 1 ("coved type")
  • Tento EKG znak je diagnostický (aj u asymptomatického pacienta)
  • ST elevácia ≥ 2 mm minimálne v jednom zvode (V1-V3)
  • nasledovaná r´ vlnou a konkávnym alebo rovným ST segmentom
  • Descendentný ST segment prejde cez izoelektrickú čiaru
   • a prechádza do negatívnej symetrickej T vlny
 • Typ 2 ("saddle-back type")
  • Je kombinácia pôvodného EKG znaku (typ 2 a typ 3)
  • Tento EKG znak nie je diagnostický ako Typ 1
   • Ide o podozrenie na Brugada syndróm
  • ST elevácia ≥ 0,5 mm (≥ 2 mm vo V2) minimálne v jednom zvode (V1-V3)
   • nasledovaná konvexným ST segmentom
   • a potom pozitívnou T vlnou (V2)

ECG brugada pattern type 1, coved type
Brugada znak Typ 1 ("coved type")


ECG, brugada pattern type 2, saddle back type
Brugada znak Typ 2 ("saddle-back type")


Ajmalínový test

 • Slúži na demaskovanie Brugada znaku (Typ 1)
 • Indikácie:
  • Pacient má:
  • Brugada znak (Typ 2) + je asymptomatický + má anamnézu:
   • náhle úmrtie príbuzného (<45r)
   • Brugada znak (Typ 1) u príbuzného
  • Brugada znak (Typ 2) + je symptomatický
  • Vysoké podozrenie na Brugada syndróm na základe anemnézy
   • Náhle úmrtie v rodine, nočené agonálne dýchanie, synkopy, nie je prítomné štrukturálne poškodenie srdca
   • Brugada znak (Typ 1 alebo Typ 2)
    • nemusí byť prítomný na EKG 24 hod denne.
    • U niektorých pacientov unduluje počasť dňa.
 • Počas podávania Ajmalínu (i.v.) sa kontinuálne točí EKG
  • Ak sa objaví Brugada znak (Typ 1) tak test je pozitívny

Ajmaline test, brugada syndrome
Gilurytmal (Ajmalin)


Bratia Brugadovci

 • Naspäť do roku 1992.
 • V 1992 už bolo známe,
  • že komorové arytmie vznikajú aj v štrukturálne nepoškodenom srdci.
 • Bratia Brugadovci opísali 8 pacientov,
  • ktorí mali opakované epizódy odvrátenej náhlej smrti.
 • Článok im nechceli odpublikovať a opakovane im ho vrátili.
  • Ako to celé bolo si vypočuje v podcaste nižšie od samotného autora
  • Názov publikácie:
   Right bundle branch block, persistent ST segment elevation and sudden cardiac death:
   A distinct clinical and electrocardiographic syndrome:
   A multicenter report

pedro brugada
Pedro Brugada


Pedro Brugada o Syndróme (Podcast)

 • Ako to bolo s publikáciou v roku 1992 si vypočujte od samotného autora.

Brugada syndrome article 1992, Journal of the American College of Cardiology, JACC

Základná charakteristika pacientov

 • V publikácií je opísaných 8 pacientov, ktorí boli sledovaní 5 rokov.
 • Všetci pacienti mali anamnézu odvrátenej náhlej kardiálnej smrti (NKS):
  • V 2 rokoch (najmladší pacient)
  • V 53 rokoch (najstraší pacient)
 • EKG počas odvrátenej NKS:
  • Všetci pacienti mali polymorfnú komorovú tachykardiu (PKT).
  • Na začiatku PKT nebola short-long sekvencia,
  • Spúšťač bola komorová extrasystola so short coupling intervalom.
  • Cykly PKT u jednotlivých pacientov boli 170 až 230 ms
 • Pacient č. 7 mal fibriláciu predsiení (ostatní pacienti boli bez anamézy kardiálnej choroby)
 • Pacienti č. 1 a 2 boli nevlastní súrodenci (spoločný otec)
 • Pacientka č. 2 zomrela počas sledovania

 • Profil pacientov si pozrite v nasledujúcej tabuľke:
Brugada syndróm - 8 pacientov.
NKS: Náhla Kardiálna Smrť, PKT: Polymorfná Komorová Tachykardia, EPS: Elektrofyziologické vyšetrenie


Bazálne EKG u všetkých 8 pacientov

 • Všetci 8 pacienti mali "čudný" pravo-ramienkový blok.
  • PQ, QT a cQT intervaly boli v norme
 • Brugádovci si u pacientov všimli abnormálnu repolarizáciu vo zvodoch V1-V3
  • ktorá prechádzala do negatívnej T vlny
 • Počas sledovania 7 pacientov (pacientka č. 2 zomrela v 2 rokoch)
  • tieto EKG zmeny pretrvávali
 • Brugadovci porovnali EKG záznamy:
  • 8 pacietov s "čuným" pravo-ramienkovým blokom s anamnézou odvrátenej náhlej kardiálnej smrti
  • 38 pacientov s pravo-ramienkovým blokom (bez anamnézy arytmie, alebo srdcovej zástavy)
 • zistili že vo zvodoch V1-V3 je zvláštna ST elevácia > 1 mm.
  • ktorá prechádza do negatívnej T vlny

 • EKG záznamy pacientov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke
  • pripomínam, že sa písal rok 1992:
8 EKG záznamov od pacientov s Brugada syndrómom 1992
NKS: Náhla Kardiálna Smrť

Reference 1 - Brugada syndrome

Reference 2 - Brugada syndrome
ICD-10 Code Lookup Tool