Electrophysiology CINRE, hospital BORY
epCINRE / Atypické dráhy a Sínusový rytmus (EKG)

Akcesórne dráhy a Prevodový systém

 • Fyziologicky sú predsiene a komory elektricky spojené len cez AV uzol.
 • Akcesórna dráha je ďalšie nefyziologické elektrické spojenie,
  • principiálne ide o elektrický AV uzlový bypass.
  • Dráhy sú vrodené a nemusia byť elektricky aktívne od narodenia.
  • Ich elektrická vodivosť sa môže prejaviť napr. po 40 roku života.
 • Akcesórnu dráhu má cca 0,3% populácie.
  • Raritne môže mať pacient viaceré akcesórne dráhy.
 • Akcesórnu dráhu10-30% pacientov s Ebsteinovou anomáliou (EA).
  • EA je vrodená srdcová chyba s výskytom 1/20 000 ľudí.
  • Hlavný znak EA je apikálne posunutie trikuspidálnej chlopne.
 • Akcesórne dráhy rozdeľujeme na typické a atypické:
 • Typické (95%)
 • Atypické (5%)
  • Väčšina atypických dráh (80%) sú:
   • Atrio-Fascikulárne
   • Dlhé AV dekrementálne
   • Ďalšie atypické dráhy sú veľmi raritné.
  • 10% pacientov s atypickou dráhou má ešte ďalšiu dráhu.
  • 6% pacientov s SVT s obrazom LBBBatypickú dráhu.
   • Atypické dráhy sú väčšinou pravostranné,
   • preto pri antidrómnej AVRT vytvárajú obraz SVT s LBBB obrazom.
Heart Conduction System (Cardiac Conduction)


Terminológia a Vlastnosti akcesórnych dráh

 • Pri charakteristike a klasifikácií akcesórnych dráh (typických, atypických) sa používajú nasledujúce termíny:
 • Krátka dráha
  • Dĺžka: 0,5-1cm, šírka 1-7mm
  • Atriálna a komorová inzercia sa nachádza tesne nad a pod anulom.
 • Dlhá dráha
  • Dĺžka: 3-5cm, šírka 1-7mm
  • Atriálna inzercia je tesne nad anulom.
  • Komorová inzercia dráhy je ďalej pod anulom.
   • Komorová inzercia sa často rozvetvuje (arborizuje),
   • môže tak zaberať plochu s priemerom 0,5-2cm.
 • Rýchla dráha
  • Prevodový čas <30ms (čas za ktorý dráha prevedie impulz)
 • Pomalá dráha
  • Prevodový čas >30ms
 • Dekrementálna dráha
  • Prevodový čas dráhy sa predlžuje (>30ms) so stúpajúcou frekvenciu.
 • Nedekrementálna dráha
  • Prevodový čas dráhy sa nepredlžuje so stúpajúcou frekvenciou.
   • resp. sa predĺži o max. 10-15ms (<30ms).
 • Prevodová kapacita dráhy
  • Max. frekvencia pri ktorej dráha prevádza impulzy s prevodom 1:1.
  • Napr. dráha prevádza impulzy s f 160/min. (375ms) s prevodom 1:1,
   • ale impulzy s f 159/min. už prevádza s Wenckebachom (4:3).
   • Prevodová kapacita dráhy tak bude: 160/min. (375ms).
 • SPERRI (Shortest Pre-Exited RR Interval)
  • Ak dráha prevádza impulzy a aktivuje myokard okolo komorovej inzercie
   • tak je prítomná pre-excitácia (delta vlna na EKG).
   • Ak sa dráha zablokuje tak delta vlna už prítomná nie je.
  • SPERRI je najkratší RR interval ktorý ešte má delta vlnu.
   • to znamená že túto frekvenciu (RR) ešte dráha prevádza.
 • Maligna dráha
  • Je dráha ktorá má SPERRI ≤250ms (240/min.)
   • RR interval 250 ms zodpovedá RR frekvencii 240/min.
   • Čo je cca 6 malých štvorčekov na EKG papiery.
  • Ak má pacient fibriláciu predsiení, tak hrozí fibrilácia komôr,
   • pretože dráha ešte prevádza pri frekvencii 240/min.
   • Preto sa dráhy so SPERRI ≤250ms označujú ako maligne,
    • hrozí komorová fibrilácia a náhla srdcová smrť.
 • Anterográdna dráha
  • Vedie impulz smerom z predsiene na komoru, podľa toho či spôsobí komorovú pre-excitáciu (delta vlnu) delíme anterográdnu dráhu na:
  • Manifestná dráha
   • Anterogradne vedenie vyvolá pre-excitáciu
   • Na EKG vidíme delta vlnu
  • Latentná dráha
   • Anterográdne vedenie nevyvolá pre-excitáciu.
   • Napr. sa dráha nachádza laterálne na mitrálnom anule.
    • Impulz z SA uzla tak stihne aktivovať komory cez AVN-HPS (AV uzol-His Purkinje systém)
    • Keď impulz dorazí do laterálnej dráhy tak komory su už aktivované.
   • Na EKG nevidíme delta vlnu.
  • Intermitentná dráha
   • Anterográdne vedenie vyvoláva pre-excitáciu ale intermitentne,
   • pretože sa mení rýchlosť dráhy podľa autonómneho nervového systému.
    • Sympatikus - zrýchľuje vedenie, parasympatikus spomaľuje vedenie.
    • Preto sa delta vlna počas dňa objavuje a mizne.
 • Retrográdna dráha
  • Vedie impulz smerom z komory na predsieň.
  • Nikdy ju nevidíme pri sínusovom rytme na EKG ako delta vlnu,
   • preto sa označuje ako skrytá (concealed).
  • Vytvára terén pre ortodrómnu AVRT.
 • Bidirekčná dráha
  • Vedie impulz oboba smermi, anterográdne aj retrográdne.
Types of accessory pathways. Understanding and evaluationg accessory pathways, anatomy, pathophysiology.


Typické Akcesórne dráhy

 • Tvoria 95% všetkých akcesórnych dráh.
 • Väčšinou sú:
  • Krátke
  • Rýchle
  • Nedekrementálne
 • Nachádzajú sa v oblasti ľavého alebo pravého anulu.
 • Takmer vždy ich vidíme na EKG ako delta vlnu počas sínusové rytmu
 • Vytvárajú terén pre WPW syndróm
  • Ak dráha spôsobuje AVRT (čo pacient pociťuje ako palpitácie, synkopu)
   • tak hovoríme že pacient má WPW syndróm
  • Ak má pacient delta vlnu na EKG tak nemusí mať WPW syndróm
   • pretože má dráhu ktorá nespôsobuje AVRT.
Typical (Usual) nondecremental accessory pathways


Atypické Akcesórne dráhy

Atypical decremental accessory pathways: AF, NV, NF, FV, AH


Mahaimové dráhy a tachykardia

 • Mahaim a Benatt objavili v roku 1937 Fascikulo-Ventrikulárnu (FV) dráhu.
 • Často sa atypické dráhy (nie je zhoda ktoré) označujú ako
  • Mahaimové dráhy
  • čo nie je správne.
 • Často sa antidrómna AVRT s Atrio-Fascikulárnou dráhou označuje ako
  • Mahaimová tachykardia.
  • čo tiež nie je správne
 • Pri popise akcesórnej dráhy je klúčové presne definovať:
  • anatomickú atriálnu a komorovú inzerciu dráhy, a
  • elektrické vlastnosti dráhy: antegrádna, retrográdne, pomalá, atď.
Mahaim accessory pathway. Fasciculo-ventricular (FV) pathway


Pre-excitácia a Typické akcesórne dráhy

 • Srdce má cca 300g čo zodpovedá 300cm3 (ml)
  • Ľavá komora (150cm3)
  • Pravá komora (80cm3)
  • Ľavá predsieň (30cm3)
  • Pravá predsieň (30cm3)
 • Minimálny objem depolarizovaného myokardu
  • čo vyvolá zmenu EKG krivky je cca 1cm3.
  • Depolarizácia objemu 1cm3 trvá cca 30ms.
 • Komory sa depolarizujú difúzne z Tawarových ramienkok a Purkyňových vlákien
  • preto celá depolarizácia komôr trvá <120ms
 • Pre-excitácia znamená že komory sú excitované (depolarizované) skôr.
  • Pre-excitáciu vídíme na EKG ako zmenu QRS komplexu alebo ako delta vlnu.
 • Zmena QRS komplexu (nie typická delta vlna) vznikne na EKG
  • ak sa časť myokardu (>1cm3) stihne deporaziovať cez dráhu skôr
  • ako depolarizacia cez AVN-HPS (AV uzol-His Purkyňov systém).
 • Aby vznikla na EKG typicka delta vlna,
  • tak sa musí depolarizovať >10cm3 komorového myokardu.
 • Typické dráhyrýchle, krátke a nedekrementálne,
  • preto väčšinou stihnú depolarizovať väčší objem myokardu >10cm3,
  • a vznikne tak typická delta vlna.
Typical pre-excitation with delta wave.


Pre-excitácia a Atypické akcesórne dráhy

 • Atypické dráhy sú takmer vždy pomalé, dlhé, dekrementálne.
  • Výnimku tvorí: Krátka AV dráha a Atrio-Hisálna dráha.
 • Pretože atypické dráhy sú pomalé, tak pri sínusovom rytme na EKG
  • nestihnú depolarizovať (pre-extitovať) >10cm3 komorového myokardu.
  • Na EKG tak nevznikne typická delta vlna ako pri typickej dráhe.
 • Atypické dráhy pri sínusovom rytme vyvolajú minimálnu pre-exitáciu.
  • Pre-excitujú cca 1-5cm3 myokardu,
  • preto na EKG nevznikne typická delta vlna.
 • Minimálnu pre-excitáciu cez pomalú atypickú dráhu
  • môžeme niekedy vidieť pri sínusovom rytme,
  • ako minimálnu zmenu QRS komplexu. Napr.:
  • Atrio-Fascikulárna (AF) dráha
   • nevytvára septálny laterálny q kmit (I, aVL, V5-6)
Atypical pre-excitation, atrio-fascicular (AF) bypass. Absence of septal Q waves


Adenozín a Akcesórne dráhy

 • Adenozín sa používa pri diagnostike akcesórnych dráh.
  • blokuje dekrementálnu časť elektrického systému srdca:
   • AV uzol
   • Dekrementálne dráhy (Atypické dráhy)
   • výnimku tvoria atypické krátke AV dráhy ktoré vždy nereagujú na adenozín.
 • Adenozín neblokuje nedekrementálne dráhy (Typické dráhy)
 • AV uzol je na adenozín senzivítnejší ako Atypické dráhy,
  • Adenozín najprv predlžuje vedenie až blokuje AV uzol a potom atypickú dráhu.
 • Adenozín spôsobuje raritne (<1%) fibriláciu predsiení
  • cez hyperpolarizáciu predsieňového myokardu.
 • Ak má pacient anterográdnu typickú dráhu (manifestnú alebo skrytú),
  • tak po podaní adenozínu môže nastať situácia (riziko je <1%):
  • Adenozín zablokuje AV uzol a spustí fibriláciu predsiení
  • fibrilácia predsiení začne prechádzať na komory cez dráhu bez spomalenia
  • a hrozí komorová fibrilácia.
  • Pri podávaní adenozínu musí byť vždy k dispozícií defibrilátor.
 • Adenozín zvýrazní pre-excitáciu, teda demaskuje delta vlnu na EKG u:
  • Typických dráh
  • Atypických dráh
   • okrem Fascikulo-Ventrikulárnej dráhy (delta vlna sa po adenozíne nemení.)
Adenosine, typical and atypical accessory pathways


Sínusový rytmus a Atypické dráhy

 • Atypické dráhydlhé, pomalé a dekrementálne. Výnimku tvorí:
  • Krátka AV dráha (Krátka, pomalá a dekrementálna)
  • Atrio-Hisová (AH) dráha (Krátka, rýchla, nedekrementálna)
   • má vlastnosti ako typická dráha, typická dráha sa ale nenapája sa na AVN-HPS (AV uzol - His Purkyne Systém).
 • Všetky atypické dráhy (okrem AH) sú pomalé (prevodový čas je >30ms)
  • Atypické dráhy pri sínusovom rytme väčšinou nevytvárajú pre-excitáciu,
  • pretože komory sa stihnú aktivovať cez AVN-HPS.
 • Atypické dráhy niekedy pri sínusovom rytme vyvolajú minimálnu pre-excitáciu.
  • Atypická dráha stihne aktivovať časť myokardu pred aktiváciu z HPS.
  • Pretože sa aktivuje len malá časť komorového myokardu 1-5cm3,
   • potom nevzniká typická delta vlna ako pri typickej dráhe.
   • Typická delta vlna potrebuje pre-excitovaný myokard o objeme cca 10cm3
    • takáto masa sa stihne aktivovať cez rýche typické dráhy.
 • Atypické dráhy vytvárajú pri sínusovom rytme minimálne zmeny na QRS.
  • Princíp je že minimálne pre-excitovaná depolarizovaná masa myokardu
  • vytvorí elektrický vektor v špecifickom čase počas vznikania QRS.
  • Pre-excitovaný malý vektor zmení typický QRS komplex.
 • Napr. Atrio-Fascikulárna (AF) dráhainzerciu v distálnej časti pravého ramienka.
  • Pravé ramienko tak aktivuje komorové septum rýchlo cez AF dráhu.
  • Septum je tak súčasne aktivované cez pravé a ľavé ramienko.
   • Nie je aktivované len z ľavého ramienka smerom zľava-doprava,
   • kedy vznikná septálny q kmit v laterálnych zvodoch (I, aVL, V5-6)
  • Ak má pacient Atrio-Fascikulárnu dráhu
   • tak pri sínusovom rytme nemá septálny q kmit v laterálnych zvodoch
Overview of the atypical bypass tracts, ECG findings during sinus rhythm


Atrio-Fascikulárna (AF) dráha

 • Je najčastejšia atypická dráha
 • AF a Dlhá AV dráha tvoria 80% všetkých atypických dráh
 • Najčastejšie sa nachádza laterálne na trikuspidálnom anule.
 • Je anterográdna.
 • Vlastnosťami pripomína druhý AV uzol, pretože AF dráha je
  • Dekrementálna (dekrementalita je v atriálnej časti dráhy)
  • Anterográdna
  • Vytvára Weckebachové periódy (pri atriálnom pacingu)
  • Reaguje na adenozín
 • AF dráha je v príncípe druhé AVN-HPS vedenie
 • Prebieha po voľnej stene pravej komory cez moderator band
 • Napája sa na distálnu časť pravého Tawarového ramienka
  • nikdy nevstupuje do apexu pravej komory,
  • čo je podstatné pre charakteristické zmeny QRS komplexu.

 • EKG znaky:
  • Bez pre-exitácie (väčšinou)
  • rS (III)
  • Chýba septálne q (I, aVL, V5-V6)
  • Normálny PQ
  • QRS ≤140ms
  • Úzke iniciálne r (V1-V2)
  • LBBB morfológia
  • Notch, slurring v terminalnej časti QRS (I, V5-V6)
 • Diferenciálna diagnostika:
  • Dlhá AV dekrementálna dráha
  • Nodo-Fascikulárna (NF) dráha
  • Parciálny LBBB
  • Ľavý predný hemiblok
  • Varianta normy (normálne EKG)
Atriofascicular accessory pathway, ECG findings during sinus rhythm


Dlhá Atrio-Ventrikulárna (AV) dráha

 • AF a Dlhá AV dráha tvoria 80% všetkých atypických dráh.
 • Najčastejšie sa nachádza laterálne na trikuspidálnom anule.
 • Je anterográdna.
 • Vlastnoťami pripomína druhý AV uzol, pretože dlhá AV dráha je
  • Dekrementálna (dekrementalita je v atriálnej časti dráhy)
  • Anterográdna
  • Vytvára Weckebachové periódy (pri atriálnom pacingu)
  • Reaguje na adenozín
 • Dlhá AV dráha je v príncípe druhé AVN-HPS vedenie
 • Prebieha po voľnej stene pravej komory cez moderator band (MB)
 • Končí v MB a nenapája sa na distálnu časť pravého Tawarového ramienka
  • nikdy nevstupuje do apexu pravej komory,
  • čo je podstatné pre charakteristické zmeny QRS komplexu.
  • Vytvára širší QRS ako AF dráha, pretože sa nanapáje na pravé ramienko.

 • EKG znaky
  • Bez pre-excitácie (väčšinou)
  • rS (III)
  • Chýba septálne q (I, aVL, V5-V6)
  • Normálny PQ
  • QRS ≤140ms
  • So stupňom pre-exitácie sa zväčšuje
   • Úzke iniciálne r (V1-V2)
   • LBBB morfológia
 • Diferenciálna diagnostika:
  • Atrio-Fascikulárna (AF) dráha
  • Parciálny LBBB
  • Ľavý predný hemiblok
  • Varianta normy (normálne EKG)
  • Ak je Dlhá AV dráha výrazne pre-excitovaná tak pripomína:
Long atypical atrio-ventricular (AV) decremental conduction pathway. ECG finding during sinus rhythm.


Krátka Atrio-Ventrikulárna (AV) dráha

 • Predsieňová a komorová inzercia sa nachádza tesne nad a pod anulom.
 • Dĺžka cca 10mm
 • Najčastejšie sa nachádza laterálne na trikuspidálnom anule.
  • Raritne septálne alebo laterálne na mitrálnom anule
 • Krátka AV dráha je
  • Dekrementálna
  • Anterográdna
  • Vytvára Weckebachové periódy (pri atriálnom pacingu)
  • Vždy nereaguje na adenozín
 • Môže vzniknúť po neúplnej rádiofrekvenčnej ablácií typickej dráhy
  • Typická dráha sa zmení na atypickú, pretože získa dekrementálne vedenie.

 • EKG znaky
  • Pre-exitácia v podobe delta vlny (väčšinou)
   • Nie je taka výrazna ako pri typickej dráhe
  • Skrátený alebo Normálny PQ
  • QRS ≤130ms
  • Nereaguje na adenozín (väčšinou)
 • Diferenciálna diagnostika:
  • Typická akcesórna dráha
Short atypical decremental atrio-ventricular (AV) bypass tract. ECG finding during sinus rhythm.


Nodo-Ventrikulárna (NV) dráha

 • Začína v AV uzle a končí v para-Hisovej oblasti komorového myokardu.
 • Dekrementalita a pomalé vedenie pochádza z AV uzla na ktorý je napojená.
 • Bypassuje Hisov zväzok
 • Stupeň pre-excitácie závisí od miesta inzercie na AV uzol.
  • Čím proximálnejšie bypassuje dekrementálnu časť AV uzla,
  • tým je väčšia pre-excitácia na EKG.
 • NV dráha môže byť:
  • Anterográdna
  • Retrográdna
  • Bidirekčna

 • EKG znaky
  • Bez pre-excitácie (väčšinou)
  • Skrátený alebo Normálny PQ
  • LBBB morfológia (pri pre-excitácií)
  • QRS ≤130ms
 • Diferenciálna diagnostika:
  • LBBB
  • Antero-septálne typická dráha
  • Mid-septálna typická dráha
  • Fascikulo-Ventrikulárna dráha
Nodo ventricular (NV) atypical bypass tract. ECG finding during sinus rhythm.


Nodo-Fascikulárna (NF) dráha

 • Začíná v AV uzle a končí v distálnej časti pravého Tawarového ramienka.
  • Rovnako končí aj AF dráha.
 • Dekrementalita a pomalé vedenie pochádza z AV uzla na ktorý je napojená
 • Bypassuje Hisov zväzok
 • Stupeň pre-excitácie závisí od miesta inzercie na AV uzol.
  • Čím proximálnejšie bypassuje dekrementálnu časť AV uzla,
  • tým je väčšia pre-excitácia na EKG.
 • NF dráha vytvára menšiu pre-excitáciu ako NV dráha
  • pretože komorová inzercia NF dráhy je priamo v pravom ramienku
 • NF dráha môže byť:
  • Anterográdna
  • Retrográdna
  • Bidirekčna

 • EKG znaky
  • Bez pre-excitácie (väčšinou)
  • rS (III)
  • Normálny PQ
  • LBBB morfológia (pri pre-excitácií)
  • QRS ≤130ms
 • Diferenciálna diagnostika:
  • LBBB
  • Typická dráha
  • Atrio-Fasickulárna (AF) dráha
nodo-fascicular bypass atypical tract. ECG findings during sinus rhythm.


Atrio-Hisálna (AH) dráha

 • Atriálna inzercia je v inferionej časti pravej predsiene,
  • komorová v Hisovom zväzku.
 • Bypassuje dekrementálnu časť AV uzla.
 • AH dráha je rýchla, krátka, nedekrementálna (presne ako Typická dráha)
  • Komorová inzercia je ale v prevodovom systéme (v Hisovom zväzku).
  • Typická dráha má komorovú inzerciu vždy v komorovom myokarde.
 • Je anterográdna
 • Často sa manifestuje ako:
  • Rapídna fibrilácia predsiení
  • Deblokovaný flutter predsiení
 • Takmer nikdy nevytvára reentry tachykardie (AVNRT, AVRT)
 • Na EKG je skrátený PQ interval a normálny QRS komplex.
  • presne rovnaké EKGenhanced AVN conduction (EAVNC)
 • EAVNC je “rýchly” AV uzol
  • dekrementálne vedenie
  • Reaguje na adenozín
 • AH dráha
  • nedekrementálne vedenie
  • Nereaguje na adenozín

 • EKG znaky
  • Krátky PQ (≤120ms)
  • Bez pre-excitácie
  • QRS ≤120ms
 • Diferenciálna diagnostika
  • Enhanced AVN conduction
Atrio hisian (AH) atypical abypass tract. EVG findings during sinus rhythm.


Fascikulo-Ventrikulárna (FV) dráha

 • FV dráhu opisal Mahaim v r. 1937
 • Je veľmi raritná, tvorí cca 1-5% všetkých atypických dráh.
 • Začína v Hisovom zväzku alebo tesne pod Hisom a končí antero-septálne v komorovom myokarde.
 • Je benigna
  • nikdy nespôsobujú reentry arytmiu (AVRT)
 • Začína distálne od dekrementálnej časti AV uzla,
  • preto nevznikne deblokovaný flutter ani rapídna fibrilácia predisení
 • Za dekrementálnu vlastnosť zodpovedá AV uzol, nie samotná FV dráha.
 • Musí sa diferencovať od typickej antero-septálnej (AS) dráhy
  • ktorá má rovnakú komorovú inzerciu ale začína v predsieňovom myokarde.
  • spôsobuje AVRT, rapídnu fibriláciu predsiení a deblokovaný flutter predsiení.
 • FV dráhu a typický AS dráhu diferencuje adenozín:
  • FV dráha:
   • Adenozín predĺži PQ, Delta vlna sa nemení
  • AS dráha
   • Adenozín predĺži PQ, Delta vlna sa zväčší
  • Najpresnejšie je elektrofyziologické vyšetrenie.
 • Vyskytuje sa pri mutácií PRKAG2 génu,
  • ktorý spôsobuje PRKAG2 hypergrofickú kardiomyopatiu (HKMP)
  • Prevalencia HKMP je 1/500, z toho 1% tvorí PRKAG2 HKMP,
  • ktorá sa manifestuje ako:
   • Poruchy prevodového systému (AV blokády)
   • Synkopy, arytmie (komorové, predsieňové)

 • EKG znaky:
  • Pre-excitácia (väčšinou)
  • Negatívna delta vlna (V1)
  • Pozitívne delta vlna (aVF)
  • Normálny, alebo krátky PQ
  • QRS ≤130ms
   • QRS >130ms ak je prítomná PRKG2 HKMP
  • S (V1)<20ms
  • Notch v descendentnej časti S (V1)
  • Normálna QRS os
  • Adenozín nemení Delta vlnu
   • len predĺží PQ interval
 • Diferenciálna diagnostika:
  • Antero-septálna typická dráha
  • Mid-septálna typická dráha
  • Nodo-Ventricular (NV) dráha
Fasciculo-ventricular (FV) atypical bypass. ECG findings during sinus rhythm.


Reference 1 - Ajmaline test

Reference 2 - Ajmaline test

Reference 3 - Ajmaline test

Reference 4 - Ajmaline test
ICD-10 Code Lookup Tool